สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนวปฏิบัติเดินทางเข้าจังหวัดชุมพร

แนวปฏิบัติเดินทางเข้าจังหวัดชุมพร

สรุป มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดชุมพร ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3192/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564  

       จังหวัดชุมพรขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาในจังหวัดชุมพร ในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีความจำเป็น กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากนอกเขตพื้นที่ จะเข้ามาในจังหวัดชุมพร ต้องปฏิบัติตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

            [แนวทางที่ 1] กรณีบุคคลผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

1.ลงทะเบียน Save Chumphon  เลือกหัวข้อ “เป็นบุคคลผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

2. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แก่ Sinovac, Sinopharm, Sputnik V ครบ 2 เข็มหรือ Sinovac เข็มที่ 1 และ Astrazeneca เข็มที่ 2 หรือ Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson ครบ 1 เข็ม โดยต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

3.แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

            [แนวทางที่ 2 ] กรณีผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโควิด-19

1. ลงทะเบียน Save Chumphon  เลือกหัวข้อ “เป็นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

2. ต้องเป็นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโควิด-19 โดยต้องหายป่วยแล้วไม่เกิน 90 วันและมีใบรับรองแพทย์ว่าหายป่วยก่อนเดินทาง

3.แสดงใบรับรองแพทย์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

            [แนวทางที่ 3]  กรณีมีผลตรวจหาเชื้อจากจังหวัดต้นทาง

1. ลงทะเบียน Save Chumphon เลือกหัวข้อ “มีผลการตรวจหาเชื้อจากจังหวัดต้นทาง”

2. ต้องมีผลตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK ประเภท Professional use พร้อมใบรับรองแพทย์ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

3. แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

            [แนวทางที่ 4] กรณีไม่มีผลตรวจหาเชื้อจากจังหวัดต้นทาง

1. ลงทะเบียน Save Chumphon เลือกหัวข้อ “ยังไม่มีผลการตรวจหาเชื้อจากจังหวัดต้นทาง”

2. เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพร ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK ประเภท Professional use ภายใน 5 วันนับแต่เดินทางเข้าจังหวัดชุมพร

3. แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

            ทั้งนี้ บุคคลที่เดินทางมาจากนอกเขตพื้นที่ เข้ามาในจังหวัดชุมพร ต้องเคร่งครัดตามแนวทางมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 1113/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

Tags :

view