สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สถานที่ตั้ง

อำเภอปะทิวมีพื้นที่ประมาณ 779.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 487,550 ไร่  ที่ว่าการอำเภอปะทิวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านบางสน ตำบลบางสน โดยเส้นทางคมนาคมจากตัวอำเภอปะทิวถึงจังหวัดชุมพร ทางรถไฟมีระยะทาง 30กิโลเมตร และทางรถยนต์สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ

  1. ถนนสายปะทิว – ท่าแซะ - ชุมพร ระยะทางรวม 58 กิโลเมตร
  2. ถนนสายปะทิว – สะพลี - ชุมพร ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้คือ

                             ทิศเหนือ         ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย

                             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

                             ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1.3 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

          เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา ภูเขาหินและเนินเขาเป็นจำนวนมาก พื้นที่เหมาะแก่การทำกสิกรรม มีการทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้อำเภอปะทิว ยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 80กิโลเมตร ประชาชนริมชายฝั่งประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กอีกอาชีพหนึ่ง

          สภาพภูมิอากาศทั่วไป อำเภอปะทิว มีอากาศชุ่มชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี และมีฤดูฝนยาวนาน จากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อน อากาศไม่ร้อนจัด ส่วนในฤดูหนาวมีเพียงอากาศเย็นเท่านั้น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส

 

1.4 การปกครองและประชากร

          อำเภอปะทิวแบ่งออกเป็น 7 ตำบล 75 หมู่บ้าน หลังคาเรือน 18,892 หลัง ประชากร 46,225 คน (ประชากรกลางปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) เพศชาย 22,506 คน เพศหญิง 23,719 คน ความหนาแน่นประชากร 59 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ

          อำเภอปะทิว เป็นอำเภอที่มีแนวชายฝั่งทะเลทอดตัวยาวตลอดทางด้านตะวันออกของอำเภอ       และภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ และการประมง

 

1.6 การคมนาคมและขนส่ง

          - ทางรถยนต์

                    - ทางรถไฟ

                   - ทางเครื่องบิน

 

1.7 การศึกษา

                   โรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ.)                                                   30      แห่ง

                    โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                             2        แห่ง

                   โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ            1        แห่ง

 1.8 เขตการปกครอง

          การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอปะทิวแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 75 หมู่บ้าน

ตารางที่ 1 การปกครองของอำเภอปะทิว จำแนกตามตำบล หมู่บ้าน และระยะห่างจากอำเภอ

 

ตำบล

จำนวน

หมู่บ้าน

จำนวน

ประชากร

จำนวน

หลังคาเรือน

ระยะห่าง

จากอำเภอ

บางสน

8

4,781

2,057

5 กม.

ทะเลทรัพย์

8

4,988

1,894

10 กม.

สะพลี

11

7,992

2,562

12 กม.

ชุมโค

14

10,511

4,451

12 กม.

ดอนยาง

16

8,805

2,184

30 กม.

ปากคลอง

7

4,430

1,584

30 กม.

เขาไชยราช

11

4,781

2,086

35 กม.

รวม

75

46,225

16,808

-

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว (ประชากรกลางปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2563)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

                   - เทศบาลตำบล จำนวน 6 แห่ง คือ  เทศบาลตำบลปะทิว , เทศบาลตำบลบางสน , เทศบาลตำบลมาบอำมฤต , เทศบาลตำบลสะพลี , เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ และเทศบาลตำบลชุมโค

                   - องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง  คือ อบต.สะพลี , อบต.ปากคลอง , อบต.ดอนยางและ อบต.เขาไชยราช

 

1.9 ข้อมูลศาสนา

                   วัด/สำนักสงฆ์    24      แห่ง

                   โบสถ์คริสต์       2        แห่ง

                   มัสยิด             2        แห่ง

 

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอปะทิว

ลำดับ

                          รายชื่อ

ปี พ.ศ.

1

นายปัญญา  ประมวลผล

2499-2505

2

นายสมเพ็ชร  ไกรวงศ์

2505-2510

3

นายสำราญ  ธรรมวิชิต

2511-2512

4

นายบุญมี ใหม่มงคล

2512-2523

5

นายสนั่น  เพชรอุแท

ต.ค.23-ต.ค.31

6

นายสัญญา ศรีนฤพัฒน์

ต.ค.31-ต.ค.34

7

จ่าเอกสุพิศ  นาควิเชียร

ต.ค.34-พ.ย.36

8

นายทวีป นามปิ่นเขต

ต.ค.36-ต.ค.37

9

นายปรีชา สมเนียม

ต.ค.37-ต.ค.43

10

นายไพโรจน์ เพชรอุแท

ต.ค.43-ม.ค.48

11

นายวรเกียรติ ศรีเวชนันต์

ม.ค.48-ต.ค.51

12

นายพิสูจน์  ภิโสรมย์

ต.ค.51-พ.ย.56

13

นายวิชาญ  ไชยแขวง

พ.ย.56-ก.ย.59

14

นายประจักษ์  กมลวิริยะวัฒน์              ก.ย.59-ส.ค.62

15

นายสุทธิพงศ์ เหล่าศิริวุฒิ              ส.ค.62-ต.ค.64

16

นายสมชัย  ชูชาติ

ต.ค.64-ปัจจุบัน

 

 

 

 

view