สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบ

ในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ

2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

7. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการ

8. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view