สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT16 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

   2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

   1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

   2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view