สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

   3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

   3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

view