สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2. รายงานผลการกำกับติดตาม

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2. รายงานผลการกำกับติดตาม

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view