สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาต

1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view