สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT2     1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2     1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT2     1.2 นโยบายของผู้บริหารMOIT2     

MOIT2     1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

MOIT2     1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

MOIT2     1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

MOIT2     1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

MOIT2     1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

MOIT2     1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

MOIT2     17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT2     17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง

MOIT2     17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ

MOIT2     2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2    3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

MOIT2    4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT2    5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

MOIT2    6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

MOIT2    7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

MOIT2    8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2    9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

MOIT2    10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

MOIT2    11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

MOIT2    12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

MOIT2    13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

MOIT2    14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2    15 .รายงานผลการดำเนินการเ

MOIT2    16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

view