สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงาน

2. มีรายงานจากระบบ MSRS

  -เรี่ยไร

  -ส่วนเกี่ยวข้อง

  -ของขวัญ

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงาน รอบ12เดือน

5. มีรายงานจากระบบ MSRS

  -เรี่ยไร

  -ส่วนเกี่ยวข้อง

  -ของขวัญ

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรอบ12เดือน

view