สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT5     หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

MOIT5     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

               ตุลาคม 2564

               พฤศจิกายน 2564

               ธันวาคม 2564

MOIT5     สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

MOIT5     สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

MOIT5     สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

MOIT5     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

               ตุลาคม 2564

               พฤศจิกายน 2564

               ธันวาคม 2564

view