สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT1     1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่   

MOIT1     1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ

MOIT1     1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT1     1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลในปีที่ผ่านมา

MOIT1     2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ

MOIT1     2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT1     2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view