สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และ

การรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้

   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

   1.2 โครงการ

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัด

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view