สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบ

ในการป้องกันการรับสินบน

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ

2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสิน

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view