สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT4    ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4    1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4    2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4    3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4    4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ

MOIT4    5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT4    ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4    1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4    2. มีรายงานผลการดำเนินการ

MOIT4    3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT4    ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ

MOIT4    1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน

MOIT4    2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง

MOIT4    3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view