สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม

   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

   1.2 โครงการ / กิจกรรม

2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม

3. มีรายงานประชุมแสดงชื่อผู้ใช้บริการ

4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถาน

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view