สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT7  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

2. มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจ

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view