สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view