สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้

4.1หลักสูตรฯ อบรม

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


view