สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT19 กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ

2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view