สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์

5. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงาน

6. Print Screen หน้าจอ Google Form

7. URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view