สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง

2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view